Jesteś tutaj: Start / Doradca zawodowy

Doradca zawodowy

Szkoła przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia i świadomie przyczynia się do osiągnięcia przez nich dojrzałości społecznej oraz pozwala dostać się do wybranej szkoły.

 

Poradnictwo zawodowe w gimnazjum

Orientacja zawodowa
Działania wychowawcze szkoły, rodziców i innych osób, grup i instytucji - mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.

Poradnictwo zawod
Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.

Doradca zawodowy
Udziela pomocy, w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając:
- możliwości psychofizyczne
- sytuację życiową
- potrzeby rynku pracy
- możliwości systemu edukacyjnego,
Współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.

Założenia orientacji i poradnictwa zawodowego w gimnazjum
- Zainteresowana jednostka musi czynnie włączyć się w proces przygotowujący do podjęcia decyzji zawodowej.
- Przygotowanie powinno być działalnością ciągłą, powszechną.
- Jest działalnością profilaktyczną, zapobiegającą negatywnym skutkom błędnych wyborów.


Cele orientacji i poradnictwa zawodowego w gimnazjum
- Pomoc uczniom w poznawaniu zawodów, szkół ponadgimnazjalnych, rynku pracy.
- Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
- Kształtowanie postaw odpowiedzialności za swój rozwój i przyszłość.
- Wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez poznanie mocnych stron osobowości.

Korzyści z realizacji orientacji i poradnictwa zawodowego w gimnazjum

Dla  ucznia i rodzica:
- Dostęp do informacji edukacyjnej i zawodowej.
- Poszerzenie perspektyw.
- Świadomość zmian.
- Zmniejszona liczba niepowodzeń.
- Ułatwione wejściena rynek edukacyjny i pracy.

Dla szkoły:
- Ciągłość działań edukacyjno - doradczych.
- Zapewnienie wsparcia uczniom i ich rodzicom co ma wpływ na jakość pracy szkoły.
- Wzmocnienie środowisk lokalnych wpływa na niwelowanie zachowań niepożądanych.