Historia Publicznego Gimnazjum w Gołębiu

Historia Publicznego Gimnazjum w Gołębiu jest bardzo krótka w porównaniu z historią szkoły podstawowej, gdyż liczy dopiero 10 lat, ale placówka zdążyła już wywrzeć duże znaczenie w środowisku lokalnym. Publiczne Gimnazjum w Gołębiu jest szkołą wiejską, położoną w gminie Puławy, w powiecie puławskim. Do jej obwodu należą miejscowości: Borowa, Borowina, Gołąb, Matygi, Niebrzegów, Wólka Gołębska oraz Nieciecz. Placówka mieści się w jednopiętrowym budynku, w którym zlokalizowana jest również szkoła podstawowa. W budynku (wspólnie użytkowanym ze szkołą podstawową) znajduje się 12 sal lekcyjnych. Gimnazjum korzysta głównie z sal usytuowanych na parterze, zaś szkoła podstawowa z sal na piętrze. Uczniowie mają możliwość wspólnego ze szkołą podstawową korzystania z pomieszczeń: zastępczej sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej, stołówki oraz świetlicy. W bibliotece wydzielony został księgozbiór dla gimnazjum, ale uczniowie i nauczyciele mogą korzystać też z księgozbioru szkoły podstawowej i wzajemnie. Do 2008 roku wspólnie użytkowana była pracownia komputerowa licząca 15 stanowisk z dostępem do Internetu, od tego czasu gimnazjum dysponuje własną pracownią, gdyż obie szkoły otrzymały nowe komputery, łącznie 20 sztuk, które rozdzielono do dwóch pomieszczeń. Tym samym znacznie poprawił się komfort nauki i dostęp do Internetu. Od 2008 roku działają w szkołach centra multimedialne, łącznie 8 komputerów, usytuowane w pomieszczeniu biblioteki szkolnej. Kadra pedagogiczna korzysta z jednego pokoju nauczycielskiego wspólnego dla nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum, co ma te zaletę, iż część grona pedagogicznego łączy swe etaty w obu placówkach. Sekretariat oraz gabinet dyrektora jest także wspólne dla dyrektorów obu szkół. Ponadto w szkole znajduje się gabinet pielęgniarki.

Gimnazjum dysponuje niezbędnym do realizacji swojego programu zestawem pomocy dydaktycznych, który jest corocznie uzupełniany i wzbogacany. W ciągu 10 lat funkcjonowania gimnazjum dokonano wielu prac inwestycyjnych prowadzących do unowocześnienia sal lekcyjnych, poprawienia warunków nauki i wykorzystania czasu na zajęciach popołudniowych. Dumą szkoły  jest również jej otoczenie, gruntownie przebudowane, gdzie posadzono nowe rośliny w dużej części zakupione za pieniądze zdobyte przez gimnazjalistów, jako  nagroda w alercie ekologicznym. Zbudowany został także nowy parking mieszczący 15 stanowisk na samochody, chodniki z kostki wokół szkoły, podjazd dla niepełnosprawnych. Boisko wokół szkoły ogrodzone zostało wysoką siatką odgradzającą je od sąsiadujących prywatnych posesji oraz postawiono trybuny dla kibiców. Od 10 lat szkoła chroniona jest alarmem, a od dwóch lat teren szkoły jest monitorowany, co sprawia, że jest bezpieczny i spokojny. W szkole zatrudnionych jest 16 nauczycieli, w tym 5 zatrudnionych jest w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wykształcenie wyższe magisterskie posiada 15 nauczycieli, a 1 nauczyciel ukończył zakład kształcenia nauczycieli (Nauczycielskie Kollegium Językowe). Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela gimnazjum.

Aktualnie do szkoły uczęszcza 95 uczniów, zorganizowanych w 5 oddziałach klasowych I-III (klasa III to jeden oddział). Liczba uczniów w oddziałach na poszczególnych poziomach przedstawia się następująco: klasy I – 39, klasa II – 35, klasy III – 21.

Od 2001 roku, czyli od 10 lat, liczba uczniów gimnazjum zmniejsza się corocznie i dopiero od przyszłego roku szkolnego, tj. 2010/11 zauważalny jest mały przyrost tej liczby do 95 uczniów. Prognozy demograficzne wskazują optymistycznie, że w roku szkolnym 2011/2012 liczba uczniów gimnazjum znów przekroczy setkę. Uczniowie uczą się w szkole obowiązkowo dwóch języków: języka angielskiego i rosyjskiego. Mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w pracach samorządu szkolnego, Klubu Europejskiego, drużyny harcerskiej, kół zainteresowań (plastycznego, informatycznego, muzycznego, sportowo- rekreacyjnego), chóru szkolnego. Młodzież wydaje gazetkę „Gim-Press” oraz współredaguje stronę internetową szkoły. Aktywnie uczestniczy w Alercie Ekologicznym, zdobywając corocznie wyróżnienia i nagrody. Gimnazjum może poszczycić się wynikami swoich uczniów w nauce: w ciągu ostatnich lat spośród naszych gimnazjalistów rekrutuje się 3 laureatów konkursów przedmiotowych na etapie wojewódzkim (język polski, matematyka, chemia) oraz 2 finalistów tychże konkursów (język polski i matematyka). Jeden z uczniów gimnazjum jest obecnie podwójnym stypendystą dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Szkoła wychodzi z szeregiem inicjatyw na forum środowiska lokalnego. Na szczególne wyróżnienie tylko z ostatnich lat zasługują uroczystości zorganizowane z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa „Na odsiecz zabytkom” w 2009 r. i „Od pomysłu do przemysłu’’ w 2010 r. oraz posadzenie Dębów Pamięci w ramach akcji „KATYŃ … ocalić od zapomnienia”. Obie wymienione uroczystości zostały wpisane na stałe do kalendarza imprez szkolnych.

 

                                                                                                                             Opr. Danuta Smaga