Kompetencje Rady Rodziców

Kompetencje Rady Rodziców

Kompetencje stanowiące Rady Rodziców

lp.

uchwała

podstawa prawna

1

Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły

art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. a UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

2

Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki

art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. b UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

3

Uchwalanie regulaminu swojej działalności

art. 53 ust. 4 UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Kompetencje opiniodawcze Rady Rodziców

lp.

uchwała

podstawa prawna

1

Delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora

Art. 36a ust. 6 pkt 3 lit. b UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

2

Delegowanie przedstawiciela rad do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora nowo zakładanego zespołu szkół lub placówek

Art. 36a ust. 9 pkt 2 UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

3

Możliwość występowania do dyrektora szkoły i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki

art. 54 ust. 1 UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

4

Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki

art. 54 ust. 2 pkt 2 UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

5

Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

art. 54 ust. 2 pkt 3 UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

6

Opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji

art. 56 ust. 2 pkt 2 UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

7

Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju

art. 64a ust. 1 i 7 UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

8

Zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju

art. 64a ust. 1 UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

9

Uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły

Art. 64a ust. 3 UoSO (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

10

Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela

art. 6a ust. 1 pkt 5 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)

11

Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

art. 9c ust. 6 i 7 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)

12

Propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

§ 3 ust. 1 rozporządzenia MEN w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 136 poz. 1116)

13

Wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład rady szkoły, a gdy nie powołano rady szkoły przedstawiciela rady rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy

§ 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1066 z późn. zm.)

14

Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania

§ 2 ust. 6 rozporządzenia MENiS w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15 poz. 142 z późn. zm.)

15

Wyznaczanie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych

w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym

§ 7 ramowego statutu publicznego liceum ogólnokształcącego (zał. nr 4 do rozporządzenia MENiS w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.)

16

Nadanie imienia szkole lub placówce

ramowe statuty szkól lub placówek (np. § 1 ust. 3 LO, LP, G, ZSZ)