Jesteś tutaj: Start / Dla rodziców

Dla rodziców


Artykuły

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

2017-11-02

Terminy zebrań z rodzicami 

 

13 września 2017 r. godz. 1700 - wybór Rady Rodziców.

08 listopada  2017 r. godz. 1700 - Informacje o egzaminach gimnazjalnych w klasach trzecich.

19 grudnia 2017 r. godz. 1700 - Informacje o przewidywanych ocenach na I semestr.

26 stycznia 2018 r. godz. 1700 - Informacja o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych.

22 marca 2018 r. godz.1700 - Informacje o postępach  w nauce.

15 maja 2018 r. godz. 1700 - Informacje o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny z zachowania. 

Czytaj więcej o: Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

"Gimnazjaliści na start" - regulamin uczestnictwa w projekcie

2017-10-26

GIMNAZJALIŚCI NA START” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

GIMNAZJALIŚCI NA START”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „GIMNAZJALIŚCI NA START” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 2. Projekt realizowany jest przez Gminę Puławy, na podstawie umowy nr 202/RPLU.12.02.00-06-0123/16-00 z Samorządem Województwa Lubelskiego – pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej.

 3. Działania realizowane są na terenie Gminy  Puławy na rzecz Beneficjentów Ostatecznych spełniających warunki uczestnictwa określone w § 5.

 4. Projekt realizowany jest od 1 września 2017 do 30 września 2019 roku.

 5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu pozostaje w gestii Wójta Gminy Puławy będącej liderem projektu.

Czytaj więcej o: "Gimnazjaliści na start" - regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin projektu - "Nauka kluczem do sukcesu"

2017-10-25

NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie NAUKA KLUCZEM DO SUKCESUwspółfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 2. Projekt realizowany jest przez Gminę Puławy, na podstawie umowy nr 203/RPLU.12.02.00-06-0125/16-00 z Samorządem Województwa Lubelskiego – pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej.

 3. Działania realizowane są na terenie Gminy  Puławy na rzecz Beneficjentów Ostatecznych spełniających warunki uczestnictwa określone w § 5.

 4. Projekt realizowany jest od 1 września 2017 do 30 września 2019 roku.

 5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu pozostaje w gestii Wójta Gminy Puławy będącej liderem projektu.

Czytaj więcej o: Regulamin projektu - "Nauka kluczem do sukcesu"

Dodatkowe dni wolne 2017/2018

2017-10-10

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/18
 w dniach:

 1. 13.10. 2017 r.

 2. 18-19-20.04.2018 r.

 3. 30.04.2018 r.

 4. 02.05.2018 r.

 5. 04.05.2018 r.

 6. 01.06.2018 r.

Czytaj więcej o: Dodatkowe dni wolne 2017/2018

Realizacja dodatkowych godzin wynikających z art.42, ust. 2, pkt. 2 Ustawy Karta Nauczyciela

2014-09-03