Prawa ucznia

Prawa ucznia

1. Uczeń ma prawo:

a)      do właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

b)      znać podstawę programową oraz programy nauczania z poszczególnych przedmiotów, z którymi to zostaje zapoznany na pierwszych lekcjach roku szkolnego;

c)      do podmiotowego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;

d)      być poinformowany z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie sprawdzianów (prac klasowych). Każdą pracę klasową powinna poprzedzać lekcja powtórzeniowa lub podanie przez nauczyciela problemów powtórzeniowych, ułatwiające efektywne przygotowanie się. W ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian pisemny (praca klasowa), a ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. Za sprawdzian uznaje się pisemne sprawdzenie wiadomości obejmujące więcej niż trzy ostatnie lekcje. Sprawdzian trwa więcej niż 15 minut. Uczeń ma prawo do poprawy oceny;

e)      do pomocy w nauce ze strony samorządu klasowego (samopomoc koleżeńska) i nauczycieli danego przedmiotu (konsultacje), gdy kłopoty te wynikają z dłuższej nieobecności w szkole, spowodowanej sytuacją rodzinną lub zdrowotną;

f)        do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych;

g)      do indywidualnego toku kształcenia z pomocą nauczyciela, po spełnieniu wymogów określonych w Zarządzeniu MEN z dnia 27 kwietnia 1999 roku (MP. Nr 13 póz. 92);

h)      do opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających mu bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

i)        do pomocy w postaci bezpłatnych posiłków w stołówce szkolnej, w miarę uzyskanych na ten cel środków finansowych, gdy znajduje się w trudnej sytuacji materialnej;

j)        do swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

k)      na prośbę własną lub rodziców, bądź z sugestii szkoły do korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zdrowotnego;

l)        do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;

m)    wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;

n)      do uzyskiwania wyczerpującej informacji na temat swoich praw oraz procedur odwoławczych.

  • o)      wszystkie oceny, jakie otrzymuje uczeń są ocenami jawnymi, uczeń ma prawo prosić nauczyciela o ich uzasadnienie;

p)      wykorzystania na odpoczynek przerw międzylekcyjnych, na okres  świąt i ferii być zwolnionym z zadań domowych.                     

 

Źródło: Statut Publicznego Gimnazjum w Gołębiu

Tekst jednolity: zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8/2010/2011

z dnia 1 lutego 2011 r.