Obowiązki ucznia

Obowiązki ucznia

1. Uczeń ma obowiązek:

a)      uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia , uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia.

b)      usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych.

-    usprawiedliwienie zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się

     na  zajęcia.

-    usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie  

     pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecnościach dziecka na

      zajęciach.

-    oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców.

-    dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest 

     także zaświadczenie lekarskie.

-    w szczególnych przypadkach wychowawca może usprawiedliwić 

     nieobecność ucznia na zajęciach na podstawie ustnego oświadczenia       

    rodziców lub prawnych opiekunów;

c)      w czasie zajęć lekcyjnych zachować należytą uwagę, nie rozmawiać

     z innymi uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela,  

     zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela.     

    Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć

     w każdym przypadku, gdy uczeń zgłosi taki zamiar.

d)      odrabiać systematycznie prace domowe. Rzetelnie pracować – stawiać sobie wymagania proporcjonalne do własnych uzdolnień;

e)      swoim sposobem bycia nie naruszać godności własnej i godności innych;

f)        na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów

     i gestów.

g)      dbać o kulturę słowa;

h)      dbać o zdrowie i higienę osobistą – nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie zażywać narkotyków;

i)        zabiegać o ład i estetykę szkoły, nie niszczyć sprzętu, przestrzegać czystości i porządku w klasach, na korytarzach, w łazienkach,

     na stołówce, w szatni, na boisku, sali gimnastycznej. Dbać o kwiaty

     w  klasach i zieleń wokół szkoły;

j)        zachowania schludnego wyglądu, noszenia jednolitego stroju szkolnego ustalonego w porozumieniu z SU, Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;

k)     na wszelkie uroczystości oraz egzaminy uczeń przychodzi do szkoły w stroju galowym, który odpowiada powszechnie obowiązującym normom i pozostaje w zgodzie z zaleceniami nauczycieli;

l)        przynosić obuwie na zmianę w podpisanym worku i pozostawiać je w wyznaczonym miejscu;

m)    przychodzić do szkoły nie wcześniej niż 30 minut przed swoją pierwszą lekcją oraz opuszczać szkołę bezpośrednio po zakończeniu zajęć;

n)      opuszczać salę lekcyjną w czasie przerw,

  • o)      okazywać szacunek każdemu człowiekowi;

p)      pomagać słabszym i młodszym, zdecydowanie reagować na występujące zło; postępować uczciwie i być tolerancyjnym wobec   innych poglądów;

q)      być koleżeńskim i wrażliwym na potrzeby innych, życzliwym, uprzejmym i opiekuńczym wobec młodszych kolegów,

r)       wypełniać odpowiedzialnie przyjęte na siebie obowiązki;

s)       dbać o dobre imię swojej szkoły;

t)        w czasie zajęć lekcyjnych nie wolno korzystać z telefonów komórkowych innych urządzeń elektronicznych. Podczas przerw uczeń korzysta z telefonów i innych urządzeń zgodnie z porządkiem prawnym, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, bez naruszenia dóbr osobistych innych osób.

 

2. Ucznia obowiązuje ponadto:

    a) zakaz opuszczania zajęć edukacyjnych bez zgody nauczyciela;

    b) zakaz posiadania i picia alkoholu oraz przebywania pod wpływem alkoholu    

        na terenie szkoły, w trakcie wycieczek oraz zabaw klasowych i szkolnych;

    c) zakaz posiadania, sprzedawania i używania narkotyków w szkole i poza nią;

    d) zakaz posiadania i palenia tytoniu na terenie szkoły;

    e) zakaz wnoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych, zagrażających życiu i zdrowiu członków społeczności szkolnej.

 

 

Źródło: Statut Publicznego Gimnazjum w Gołębiu

Tekst jednolity: zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8/2010/2011

z dnia 1 lutego 2011 r.