EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013/2014

 Terminy egzaminu gimnazjalnego

Egzamin przeprowadzany jest w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

                 Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 33 ust. 1 i 2, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5 Rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.):

 

a) część humanistyczna - 23 kwietnia 2014 roku (środa), godz. 9.00

- 9.00 - egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

- 11.00 - egzamin z zakresu języka polskiego

b) część matematyczno-przyrodnicza - 24 kwietnia 2014 roku (czwartek), godz. 9.00

- 9.00 - egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia).

- 11.00 - egzamin z zakresu matematyki

c) język obcy nowożytny - 25 kwietnia 2014 roku (piątek), godz. 9.00

- 9.00 - egzamin na poziomie podstawowym

- 11.00 - egzamin na poziomie rozszerzonym

Galeria

Powiększ zdjęcie