Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Terminy zebrań z rodzicami 

 

13 września 2018 r. godz. 1700 - wybór Rady Rodziców.

08 listopada  2018 r. godz. 1700 - Informacje o egzaminach gimnazjalnych w klasach trzecich.

20 grudnia 2018 r. godz. 1700 - Informacje o przewidywanych ocenach na I semestr.

31 stycznia 2019 r. godz. 1700 - Informacja o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych.

21 marca 2019 r. godz.1700 - Informacje o postępach  w nauce.

14 maja 2019 r. godz. 1700 - Informacje o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny z zachowania.