"Gimnazjaliści na start" - regulamin uczestnictwa w projekcie

GIMNAZJALIŚCI NA START” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

GIMNAZJALIŚCI NA START”

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „GIMNAZJALIŚCI NA START” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 2. Projekt realizowany jest przez Gminę Puławy, na podstawie umowy nr 202/RPLU.12.02.00-06-0123/16-00 z Samorządem Województwa Lubelskiego – pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej.

 3. Działania realizowane są na terenie Gminy  Puławy na rzecz Beneficjentów Ostatecznych spełniających warunki uczestnictwa określone w § 5.

 4. Projekt realizowany jest od 1 września 2017 do 30 września 2019 roku.

 5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu pozostaje w gestii Wójta Gminy Puławy będącej liderem projektu.

§ 2

Założenia projektu

 1. Celem głównym projektu są podniesione kompetencje kluczowe, właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy

 2. Działania w ramach projektu będą podejmowane wg tych samych standardów: wysokiej efektywności, rozwijania zainteresowań, otwartości na potrzeby ucznia, wyrównywania dysproporcji edukacyjnych. Uczniowie skorzystają z bogatej oferty zajęć rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy (ICT, matematyczno- przyrodnicze, języki obce) z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa), doradztwa edukacyjno- zawodowego oraz pomocy pedagogiczno- psychologicznej.

 3. Projekt obejmuje wsparcie poprzez uczestnictwo w następujących zajęciach pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych:

  -  zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne

  -  zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno- przyrodnicze

  -  zajęcia rozwijające zainteresowania z j. angielskiego

  -  zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych

  -  zajęcia programowania i robotyki

  -  zajęcia w ramach realizacji edukacyjnych projektów interdyscyplinarnych

   

  § 3

  Zasady rekrutacji

  1. Rekrutacja przeprowadzona zostanie w sposób umożliwiający wzięcie udziału w projekcie każdej zainteresowanej osobie bez względu na płeć czy stopień niepełnosprawności. Rodzaj działań zaplanowany został w sposób niwelujący nierówności ze względu na niepełnosprawność (proponowane wsparcie dostosowano do indywidualnych potrzeb uczestników; uczniów.

  - rekrutacja uczniów będzie prowadzona przez asystenta koordynatora we współpracy z dyrektorami szkół, nauczycielami przedmiotowymi i środowiskiem rodziców, w oparciu o opracowany regulamin uczestnictwa w projekcie.

  - nauczyciele będą dystrybuowali w trakcie zajęć formularze zgłoszeniowe, które uczniowie wypełnią i zostawią w sekretariacie szkoły. Formularze będą zawierać: deklarację zgłoszeniową oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  - do zajęć wyrównawczych uczniowie zostaną wytypowani przez nauczycieli przedmiotowych w oparciu o zdiagnozowane indywidualnie potrzeby

  - informacja o realizowanym projekcie jak i dokumenty rekrutacyjne zamieszczone zostaną na stronach internetowych szkół i będą ogólnodostępne

  - komisja rekrutacyjna w składzie: koordynator, asystent, dyrektor danej placówki, wybrani nauczyciele przedmiotowi oceni w oparciu o kryteria zgłoszenia kandydatów i stworzy listy na poszczególne zajęcia. Na tym etapie zostanie zapewnione zachowanie zasady równości szans, tj. odpowiedni udział chłopców i dziewczynek w projekcie, dla osób z niepełnosprawnością zaplanowane zostanie wszelkie niezbędne wsparcie (pomoc asystenta, dostosowany sprzęt IT, indywidualny tok pracy, odpowiednie scenariusze zajęć) .

  W oparciu o zgłoszenia powstaną listy uczestników na poszczególne zajęcia. Utworzone zostaną listy rezerwowe na wypadek rezygnacji, któregoś z uczestników.

  Kryteriami udziału w projekcie :

  - formalne (uczęszczanie do szkół objętych projektem, przedłożenie formularza zgłoszeniowego)

  - merytoryczne (słabe wyniki z danego przedmiotu - dla zajęć dydaktyczno-wyrównawcze, predyspozycje i zainteresowania - dla zajęć dodatkowych.

 1. Rekrutacja odbędzie się w terminie od 1 do 30 września 2017 r. oraz od 1 do 30 września 2018 r. – rekrutacja uzupełniająca.

 2. Każdy z uczestników może skorzystać z udziału w dowolnej liczbie zajęć.

 3. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

  1. złożenie przez kandydata deklaracji uczestnictwa w projekcie, wypełnionej przez rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr 1);

  2. złożenie przez kandydata oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, wypełnionego przez rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr 2);

  3. podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do projektu;

  4. poinformowanie ustne uczestnika o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie;

 1. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpisanie ucznia na listę Beneficjentów Ostatecznych projektu.

   

  § 4

  Warunki uczestnictwa w Projekcie

 1. W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. zamieszkują na terenie Województwa Lubelskiego;

 2. uczęszczają do jednej ze szkół objętych projektem;

 3. spełniają alternatywnie jeden z warunków: wykazują zainteresowania/zdolności w dziedzinie nauczanej na zajęciach, mają problemy z uczeniem się, posiadają braki wiedzy i bariery komunikacyjne, nie mają pozytywnych wzorców, posiadają opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o dysfunkcjach rozwojowych, orzeczenie do kształcenia specjalnego lub zostaną wskazani przez pedagoga szkolnego czy wychowawcę - jako osoby o szczególnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych (przy uwzględnieniu kryteriów m.in.: wyników w nauce, komunikacji interpersonalnej, zachowań i pracy w zespole);

 4. złożą poprawnie wypełnione dokumenty określone w § 3 ust. 7 lit. a, b.

 1. W przypadku jednoczesnego spełnienia kryteriów uczestnictwa przez większą liczbę osób, niż jest to przewidziane w projekcie, o przyjęciu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń – po uwzględnieniu warunków uczestnictwa opisanych w ust.1

 2. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób spełniających warunki uczestnictwa, do udziału w zajęciach mogą zostać zakwalifikowani uczniowie nie spełniający kryteriów określonych w § 4 ust. 1 lit. c, przy czym o przyjęciu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

   

  § 5

  Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu

   

 1. Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do:

  1. udziału w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, na które się zakwalifikował;

  2. zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy;

  3. otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć;

  4. opuszczenia maksymalnie 20% godzin zajęć określonych w § 2 ust. 3, w których uczestniczy.

 2. Każdy Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do:

  1. złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w projekcie;

  2. aktywnego i systematycznego udziału w działaniach projektowych;

  3. potwierdzania swojej obecności na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych –
   w formie złożenia podpisu na liście obecności;

  4. wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji projektu;

  5. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo w projekcie.

 3. Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do nieodpłatnego udziału w projekcie.

   

   

  § 6

  Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

 1. Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona do biura projektu na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć – bez podania przyczyn.

 2. W trakcie realizacji projektu rezygnacja Beneficjenta Ostatecznego z udziału w projekcie jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego w ciągu 7-miu dni od momentu zaistnienia wskazanych przyczyn – przez rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku uczniów niepełnoletnich).

 3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających więcej niż 20% zrealizowanych zajęć, Realizator Projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy.

 4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.

   

  § 7

  Zasady monitoringu i kontroli

   

 1. Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.

 2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.

   

  § 8

  Postanowienia końcowe

 1. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu.

 2. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez koordynatora projektu w porozumieniu z opiekunem projektu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

 3. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu, w oparciu o stosowne dokumenty programowe dotyczące wdrażania RPO WL na lata 2014-2020

 4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

 5. Aktualna treść niniejszego regulaminu jest dostępna w na stronie www projektu  oraz sekretariatach szkół uczestniczących w projekcie.