Dodatkowe dni wolne 2017/2018

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/18
 w dniach:

 1. 13.10. 2017 r.

 2. 18-19-20.04.2018 r.

 3. 30.04.2018 r.

 4. 02.05.2018 r.

 5. 04.05.2018 r.

 6. 01.06.2018 r.

Gołąb, dnia 30 września 2017 r.

 

 

Zarządzenie Nr 2/2016 /2017

Dyrektora Gimnazjum im. Kanclerza Koronnego Jerzego Ossolińskiego w Gołębiu
z dnia 30 września 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/18

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186 poz. 1245), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/18
 w dniach:

 1. 13.10. 2017 r.

 2. 18-19-20.04.2018 r.

 3. 30.04.2018 r.

 4. 02.05.2018 r.

 5. 04.05.2018 r.

 6. 01.06.2018 r.

 

§ 2

Wszyscy nauczyciele zobowiązani są zapoznać się z harmonogramami organizacji pracy szkoły w ww. dniach, które znajdują się w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów do dnia 30 września 2017 r.  r. o ustalonych terminach dni wolnych.  

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

……………………………………………………………

(pieczęć i podpis dyrektora)