Jesteś tutaj: Start

Strona główna


 

 

 


 

 

 

 


 

Dyrektor Gimnazjum im. Kanclerza Koronnego Jerzego Ossolińskiego w Gołębiu na podstawie Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2016.2017
z dnia 2016.02.22)
jako Lider ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu stanowiącego odpowiedź na ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubelskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Konkurs
Nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet Inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia, Działanie 12.2. Kształcenie Ogólne

 

 

 FORMULARZ OFERTY

 Regulamin otwartego konkursu